Informace o zpracování Vašich osobních údajů

 

Dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti.

———————————————————–

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je TV PORT, s. r. o., IČ 26511801, se sídlem Jiřinská 697/7, Čelákovice, PSČ 250 88, tel.: +420 774 295 460, e-mail: produkce@tv-port.cz.

———————————————————–

2.  Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, biometrické údaje (obraz a zvuk) a veřejně projevené názory zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.

II. Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, biometrické údaje (obraz a zvuk) a veřejně projevené názory zpracováváme za účelem v rámci korektního a transparentního informování veřejnosti o činnosti správy věcí veřejných a osob, které se na ní podílejí (zpravodajství, on-line přenosy, zpřístupnění audiovizuálních záznamů), a to na právním základě článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let a následně budou uloženy ve veřejně přístupném archivu v souladu s článkem 89 Nařízení.

III. Za účelem výkonu a obhajoby právních nároků budeme zpracovávat Vaše výše uvedené identifikační a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a obhajoba našich právních nároků. Tyto osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

———————————————————–

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců: 

 • oprávněným zaměstnancům správcem
 • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například společnostem zajišťujícím technickou podporu a provoz sdílení audiovizuálních on-line přenosů a audiovizuálních záznamů (Google LLC., Facebook, Inc.)
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, jiným orgánům veřejné moci);
 • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům);
 • subjektům zpracovávajícím audiovizuální záznamy pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely;
 • veřejnosti, v případě, že toto sdělení je v souladu s právem veřejnosti na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu s přihlédnutím k oprávněným přiměřeným zájmům subjektů údajů na ochranu osobních údajů.

———————————————————–

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;     

Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem  Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
 • Na přenositelnost svých údajů;

———————————————————–

V Čelákovicích 25. 5. 2018